ප්‍රතික්ෂේපිත අයදුම්කරුවන්ගේ සංශෝධිත ලේඛනය – රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් / ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන 2020

August 28, 2020 admin 0

ගම්පහ / Gampaha / கம்பஹா  https://drive.google.com/file/d/1UyvRkhKj3Jd-irunRtlSxvAQbJzUE_jm/view?fbclid=IwAR3I_i1XFqs5X7pXBvwxZAq1R7t3za0yEZX05qGj7QdbKTUSWG4zUaCiFJw මන්නාරම / Mannar / மன்னார் https://drive.google.com/file/d/1J_JcXMz8wH8bU2JjV9NxUyl8GOxCHVlG/view?fbclid=IwAR39R9w-NtO41HloHbfBM5zwJcJwugWQGABpZSVcWJ_6XvYLIUbf7KMigcA මුලතිව් / Mulathivu / முல்லைத்தீவு https://drive.google.com/file/d/1cwzt9MGck6ntl2HiVvsYRsOgf4w6PUGM/view?fbclid=IwAR0PsVO0gKGKOafJ-5Js-AmXmF-qWQ5DFd8-V0GJbY2FN74VV6AS6LYXFUI කුරුණෑගල / Kurunegala / குருணாகலை https://drive.google.com/file/d/1xcdUDYKiuWMWINVnKTzVM-JiS8ahQcEP/view?fbclid=IwAR3ZoAI55eYlqEHjykKuT2BqqBzLs-nQs8NARM4J0ifzRZIs4KtcxSxRoPA පොළොන්නරුව […]

9,898 total views, 2 views today