ප්‍රතික්ෂේපිත අයදුම්කරුවන්ගේ සංශෝධිත ලේඛනය – රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් / ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන 2020

ගම්පහ / Gampaha / கம்பஹா

 https://drive.google.com/file/d/1UyvRkhKj3Jd-irunRtlSxvAQbJzUE_jm/view?fbclid=IwAR3I_i1XFqs5X7pXBvwxZAq1R7t3za0yEZX05qGj7QdbKTUSWG4zUaCiFJw

මන්නාරම / Mannar / மன்னார்

https://drive.google.com/file/d/1J_JcXMz8wH8bU2JjV9NxUyl8GOxCHVlG/view?fbclid=IwAR39R9w-NtO41HloHbfBM5zwJcJwugWQGABpZSVcWJ_6XvYLIUbf7KMigcA

මුලතිව් / Mulathivu / முல்லைத்தீவு

https://drive.google.com/file/d/1cwzt9MGck6ntl2HiVvsYRsOgf4w6PUGM/view?fbclid=IwAR0PsVO0gKGKOafJ-5Js-AmXmF-qWQ5DFd8-V0GJbY2FN74VV6AS6LYXFUI

කුරුණෑගල / Kurunegala / குருணாகலை

https://drive.google.com/file/d/1xcdUDYKiuWMWINVnKTzVM-JiS8ahQcEP/view?fbclid=IwAR3ZoAI55eYlqEHjykKuT2BqqBzLs-nQs8NARM4J0ifzRZIs4KtcxSxRoPA

පොළොන්නරුව / Polonnaruwa / பொலன்னறுவை

https://drive.google.com/file/d/1Sit2P0pvtaQgR3EVenUcu6EADbLWCa2P/view?fbclid=IwAR1ljgZP1UQYDITyoHip6-GAWTCBrwy4GU0IpL8fwhbV_KO7Zb1obUpNRYQ

බදුල්ල / Badulla / பதுளை

https://drive.google.com/file/d/1qWMbfQBByjMkHBccyxNpO2UScz5MaMQx/view?fbclid=IwAR2kMZcMg6phYSMRgp2fxZ_6ezB1FnUq5Nz-R3diU4xCtTdqiQqxJ3dCl7I

රත්නපුර / Rathnapura / இரத்தினபுரி
https://drive.google.com/file/d/1L0xwEKsgk4PKUJzw1PgOYjM5UHhU41P9/view?fbclid=IwAR1RwW2TkrNhQpM5rES8ySO2sSqlhnoVl_oGYNt1T5CD5tq2cEawPBPXo10

කෑගල්ල / Kegalle / கேகாலை
https://drive.google.com/file/d/158Iv7L83_AGN2hZXNJne3UIM7_OGZNjp/view?fbclid=IwAR2t9QLv95_oyUGppc1glmjrtQxf-ZWr_kAlvLwqwIcQEZZdpKDuGiDOsr0

දිස්ත්‍රික්ක 2කින් අයදුම් කිරීම මත ප්‍රතික්‍ෂේපිත / Rejection on application from 2 districts
https://drive.google.com/file/d/1312tvVBz1sXkOP0EJwVjU1HLf6whF1Eu/view?fbclid=IwAR0bLE5LTUdfM9g2kZSGy1D4D0xiXsQw_4C4HV1wun6McN3T_Ghvvoi_iTg

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*